ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Музеј "Конак" на Златибору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ

Позив за подношење понуда, за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга -  израде пројектно – техничке документације за  изградњу Музеја - Конака на  Златибору, број ЈНМВ-д 01/18 

1. Наручилац: Библиотека Љубиша Р. Ђенић Чајетина, Ул. Златиборска број 1

2. Врста Наручиоца: Установа културе

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

4. Врста предмета: Услуге
  4.1 Предмет јавне набавке је набавка услуга – израде пројектно – техничке документације за  изградњу Музеја- Конака на Златибору, број ЈНМВ-д 01/18
  4.2 Назив и ознака из општег речника набавки: 71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Критеријум за избор најповољније понуде је критеријум: најнижа понуђена цена. 

6. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација може се преузети у просторијама Библиотеке Љубиша Р. Ђенић Чајетина, Ул. Златиборска број 1, 31310 Чајетина или на Порталу Управе за јавне набавке.

7. Адресе државних органа: Интернет адресе државних органа, где се могу наћи сви релевантни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању  и условима рада.
Пореске обавезе – Пореска управа  www.poreskauprava.gov.rs
Заштита животне средине – Министарство екологије www.ekologija.gov.rs и www.sepa.gov.rs
Заштита при запошљавању и услови рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике -  www.minrzs.gov.rs

8. Начин подношења понуде: Понуде, састављене у складу са упутствима из конкурсне документације, подносе се у затвореним ковертима непосредно или препоручено путем поште,на следећу адресу:
Библиотека Љубиша Р. Ђенић Чајетина, Ул. Златиборска број 1, 31310 Чајетина, са назнаком: 
"ПОНУДА ЗА  ЈНМВ-у 01/18- НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини написати : назив понуђача, тачну адресу, име особе за контакт, број телефона и факс.

10. Рок за подношење понуда.
Понуде морају да стигну на адресу Наручиоца  до 11.10.2018. године до 12,00 часова без обзира на начин достављања. Понуде које код Наручиоца стигну након истека овог рока сматраће се неблаговременим неће се разматрати и након окончања поступка отварања понуда неотворене ће се вратити понуђачима. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан за Наручиоца, рок се помера на први радни дан.

11. Јавно отварање понуда одржаће се истог дана у 12,15 часова у просторијама Наручиоца на наведеној адреси. Отварању понуда могу присуствовати  овлашћени представници понуђача на основу писменог овлашћења о праву учешћа у поступку отварања понуда које се предаје комисији пре почетка поступка отварања. Овим се понуђачи обавештавају о датуму и времену отварања понуда и накнадно се неће позивати. 

12. Правоучешћа у поступку имају понуђачи регистровани за обављање предметне делатности који испуњавају обавезне услове из члана 75. ЗЈН као и друге услове  из конкурсне документације.

13. Одлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће донети у оквирном року од 10 дана од дана јавног  отварања понуда.

14. Важност понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда. Понуда са варијантама није дозвољена – тј. понуђач може поднети само једну понуду.

15. Наручилац задржава право да, у случају промењених објективних околности које наступе независно од воље Наручиоца, одустане од набавке предметног добра (у складу са чл. 109. ЗЈН).

16. Особе за контакт: Љиљана Ракић, моб.тел. 064 8969037 Телефакс : 031/3831-380; ljubisardjenic@mts.rs
Комуникација путем електронске поште и факса  одвија се на тај начин, што сва пошта и документација пристигла у радно време наручиоца, од 7,00 до 15,00 часова сматра се да је примљена тог дана, док пошта пристигла по истеку радног времена сматра се примљеном наредни дан. Радно време наручиоца је од 7,00 часова до 15,00 часова од понедељка до петка. Наручилац не ради у дане који су одређени за државни празник.

Захтев за заштиту права понуђача не може се упутити средствима електронске комуникације и факсом, Понуђач захтев за заштиту права понуђача може предати лично на писарницу наручиоца или упутити путем поште.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 01/18